Υπουργική Απόφαση Φ.35.3/1002/2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/7-2-2014): «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014−2015».