Υπουργική Απόφαση 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14-6-2013): «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».