Υπουργική Απόφαση 110606/Ε1/6 (ΦΕΚ 2131/τ.Β'/11-7-2016 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».